ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១៕