ឯកឧត្តម អ៊ូច ភាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញស្ម័គ្រចិត្ត ទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម Sar-Cov2 (Sinopharm) នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញស្ម័គ្រចិត្ត ទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម Sar-Cov2 (Sinopharm) ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិន នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ។